Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Dergi Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz. Tıklayın…

YAZIM KURALLARI

Ø  Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

Ø  Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalıdır.

Ø  Farklı yazı tipi kullananlar, yazı tipini destekleyen fontları makale gönderirken editöre mesaj kısmında belirtmeleri gerekmektedir.

Ø  İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

Ø  Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

Ø  Çalışmanın başına, 200 sözcükten az, 300 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

Ø   Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Bu bilgiler editöre not olarak iletilmelidir. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından makale kabul edildiğinde eklenecektir.

Ø  Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Ø   Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

Ø  Çalışmaların Haziran sayısı için en geç 15 Mayıs, Aralık sayısı için en geç 15 Kasım’a kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

Ø  Dergide yayımlanacak makaleler iThenticate veya turnitin taramasından geçirilmektedir.

APA

Eğer makaleniz İngilizce ise, bazı ifadeleri farklı yazmalısınız. Lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan ek kısmına bakın.

 

APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim insanlarınca bilimsel yazını standardize etmek için geliştirilmiştir.

Ø  Dönem ödevlerinde

Ø  Araştırma raporlarında

Ø  Deneysel çalışmalarda

Ø  Literatür derlemesi çalışmalarında

Ø  Teorik makalelerde

Ø  Metodolojik makalelerde ve Vaka çalışmalarında

kullanılır.

 

BİÇİM

Ø  Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.

Ø  Garamond 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 1,15 olmalıdır. (Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi olarak biz 1,15 satır aralığı kullanıyoruz.)

Ø  Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

Ø  Yazar adını soyadını baş harfleri büyük olacak şekilde yazmalı ve dipnot vererek tekrar adı, soyadı, unvanı, kurumu, bölümü ve mail adresini yazmalıdır.

Ø  Üst bilgi olarak soyadı, adı, makalenin adı baş harfleri büyük harflerle yazılmalıdır.

Ø  Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntıyı bitirdiğinizde kaynak vermeyi unutmayın (Kaynak, yıl, sayfa numarası).

 YAPI

APA stilinde metin bölümlere ayrılmıştır. Ana bölümler sırasıyla:

Ø  Başlık

Ø  Öz/Abstract

Ø  Giriş

Ø  Yöntem

Ø  Sonuçlar

Ø  Tartışma

Ø  Kaynakça

Ø  Ekler

olarak ayrılmıştır.

 

BAŞLIK

Ortalanmış bir şekilde hem Türkçe hem de İngilizce başlık tam olarak yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır.

 

ÖZ/ABSTRACT

Makalenin en az 200 en fazla 300 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce, dildeki özet konur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

ARA BAŞLIKLAR 

 1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri KalanıKüçük
 2. Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri KalanıKüçük
 3. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda noktavar.
 4. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda noktavar.
 5. Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük gerikalanı küçük, sonunda nokta var.

ATIF (Yazı içinde)

Metin içinde atıf farklı şekillerde yapılabilir:

Ø  Walsh (1998) … aktarmaktadır (s. 108).

Ø   …açmasıdır (Lopez ve Rice, 2006, ss. 13-14).

Ø   Kessler’in …ortamıdır (s. 146).

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi olarak, metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması prensibini benimsiyoruz. Gerek paraphrase (yazarın dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) şeklinde belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.

Atıfın cinsi Metinde esere yapılan ilk atıf Metinde aynı esere yapılan diğer atıflar Parantez formatında metinde esere   yapılan ilk atıf Parantez formatında metinde aynı esere yapılan diğer

atıflar

Bir yazarlı Walker (2007), Walker (2007) (Walker, 2007, s. (Walker, 2007, s. 9)
İki yazarlı Walker ve Allen (2004) Walker ve Allen

(2004)

(Walker & Allen, 2004, s. 15) (Walker & Allen, 2004, s.15)
Üç yazarlı Bradley, Ramirez, ve Soo (1999) Bradley vd. (1999) (Bradley, Ramirez, & Soo, 1999. s. 27) (Bradley vd., 1999, s.27)
Dört yazarlı Bradley, Ramirez, Soo, ve Walsh (2006) Bradley vd. (2006) (Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh,  2006, ss. (Bradley vd impotenciastop.pt., 2006, ss.16-17)
Beş yazarlı Walker, Allen, Bradley, Ramirez, and Soo Walker vd. (2008) (Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo, (Walker vd., 2008, s. 4)
Altı veya daha fazla yazarlı Wasserstein vd. (2005) Wasserstein vd. (2005) (Wasserstein vd., 2005, s. 3) (Wasserstein vd., 2005, s. 3)
Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2003) ASPB (2003) (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003,

s. 5)

(ASPB, 2003, s. 5)
Yazar grupları (kısaltmasız) Ankara Üniversitesi (2005) Ankara Üniversitesi (2005) (Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23) (Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)

 

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b).

Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına gönderme yapar.

Eserin yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi…

Aile Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi…

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün Yay (2012).

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık 2000).

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan Özcan, 2001, s. 210); (aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

Ø  Eserin son baskısına atıf yapın.

Ø   Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.

Ø   DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin.

Kaynakça’yı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir.

Microsoft Word’de Otomatik Olarak

 1. Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.
 2. “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

YA DA

 1. Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.
 2. Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

Manuel Olarak

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

 1. Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

 1.              tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlükitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

 1. gözden geçirilmiş ya da genişletilmişbaskılar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş /genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. yazarı belirsiz kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

 1. iki ya da daha fazla ciltten oluşankitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. derlenmiş bir kitaptakiyazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. derlemede yer alan bir yazı ya dabölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığıEditörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. Makaleler
 2. Dergi Makaleleri için:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ŞekildeCilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

 1. Diğer Kaynaklar
 2. Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

 1. internetkaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

 1. yayımlanmamış yüksek lisans/doktoratezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

EK

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

Türkçe                                                  İngilizce

 1. p.
 2. pp.

Erişim Tarihi (tarih), (link)                     Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.                                                       Trans.

b.t.                                                          n.d.

 1.                                                         etal.

ve                                                           and

Yayımlanmamış Bitirme Tezi                  Unpublished Dissertation

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi        Unpublished Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi                 Unpublished Doctoral Thesis

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi               Unpublished Expertise Thesis

aktaran                                                     as cited in