İntihal olaylarının engellenebilmesi için dergimiz gönderilen her makaleyi hakem sürecinden geçmeden önce iThenticate veya Turnitin taramasından geçirmektedir. Makalenin kabul edilmesi ve hakem sürecine gönderilebilmesi için maksimum limit %15’dir. Bu limitin üzerindeki makaleler hakem sürecine gönderilmeden geri iade edilecektir. 

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi’nin
Yayın Etiği ve Aykırı Eylem Beyanı

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, bilimsel araştırma ile ilgili olarak
yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın politikasını editör belirlemektedir.
Bu bildirge dergi imtiyaz sahibi, editör, hakemler ve yazarların etik
davranışlarını içermektedir. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi’in etik
beyanı, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal
 Editors ve COPE Best
Practice Guidelines for Journal Editors
 esaslarına dayanmaktadır
ve bu kaynaklar www.publicationethics.org web
adresinde ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.

1.
Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları:

1.1.
Editoryal
Bağımsızlık

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, herhangi bir kimse veya ticari
ortaklarının etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını
taahhüt etmektedir.

1.2.
Fikri Mülkiyet
ve Telif Hakkı

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet
ve telif haklarını korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını
sağlamaktadır. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, yayımlanmış her
makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.

 

 

1.3.
Bilimsel
Suiistimal

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, hileli yayın veya yayıncı intihali ile
ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.

2.
Editörün Sorumlulukları:

2.1.
Yayın ve
Sorumluluk Kararı

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi editörü, dergideki her şeyi kontrol
altında tutmaktadır ve okuyucuların ile yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek
için çaba göstermektedir. Editör ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden
hangilerinin dergide yayınlanacağının ve hangilerinin onur kırıcı yayın, telif
hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalarla
karar verilmesinden sorumludur. Editör, yayın kararı verilirken hakemler ile
müzakere edebilir. Editör, içerik ve genel olarak yayın kalitesinden
sorumludur. Editör adil ve uygun bir hakem süreci sağlamalıdır.

2.2.
Tarafsızlık

Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın
değerlendirilmektedir.

2.3.
Gizlilik

Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından
yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa
edilmemelidir.

 

2.4.
Çıkar
Çatışmaları ve İfşa Etme

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi editörü yazarlar, hakemler ve editörler
gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalarına izin vermez. Dergiye
gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın sarih bir yazılı
onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamalıdır.

3.
Hakemlerin Sorumlulukları:

3.1.
Değerlendirme

Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine
bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye
gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci
sağlamaktadırlar.

3.2.
Gizlilik

Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır.
Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere
etmemelidir.

3.3.
İfşa Etme ve
Çıkar Çatışması

Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat
çatışması bulunmamaktadır.

3.4.
Editöre
Destek

Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin
iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.

3.5.
Tarafsızlık

Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır.
Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade
etmektedirler.

3.6.
Kaynakların
Referansı

Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir
makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya
örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir. 

4.
Yazarların Sorumlulukları:

4.1.
Bildirme
Standartları

Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce
herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın
verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin,
başkalarının çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve
referansları içermelidir.

4.2.
Özgünlük

Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün
olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun
bir şekilde alıntılanmalıdır.

4.3.
Birden Fazla
Yerde Yayın

Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere
göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı
gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.

4.4.
Kaynakların
Referansı

Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir.
Yazarlar, çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans
vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.

4.5.
Makale
Yazarlığı

Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı
olmalıdır. Araştırma sürecine katılan başkaları var ise, bu kişiler katkıda
bulunanlar olanlar listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile
iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan
sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını
sağlamalıdır.

4.6.
İfşa Etme ve
Çıkar Çatışmaları

Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar,
çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya
koymalıdırlar.

4.7.
Yayınlanmış
Çalışmalardaki Temel Hatalar

Yazarlar göndermiş oldukları çalışmalarında dikkat çekici bir hata
bulduklarında, bu hata ile ilgili olarak derhal dergiyi bilgilendirmek
zorundadırlar. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile
birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Uluslararası İnsan
Çalışmaları Dergisi’nin Makale Gönderim Politikası:

1.     Makale gönderimi,
çalışmanın daha önce herhangi bir dergide ya da DOI numarası ile birlikte
herhangi bir toplantıda (Sempozyum, Kongre, Konferans vs. ) tebliğ çalışması
olarak yayınlanmamış olduğu anlamına gelmektedir.

2.     Makale gönderimleri, sosyal
bilimler ilgili herhangi bir alanda özgün araştırma makaleleri olmalıdır..

3.     Telif hakkı sahibinin
yazılı izni olmaksızın İngilizce Türkçe veya farklı dillere çevrilerek herhangi
bir yerde yayımlanmamalıdır.

4.     Makaleler iyi bir
İngilizce veya Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

5.     Makale gönderim
dosyasının, kullanılan kelime işlemci şablonunun geçerli biçiminde kaydedilmesi
önemlidir.

6.     Faydalanılan bilgilerin
kaynakları belirtilmelidir.

7.     Metin içinde kullanılan
Figürlerin, tabloların ve grafiklerin kaynak dosyaları başvuru sırasında ayrı
olarak sisteme eklenmelidir.

8.     Gereksiz hataları
önlemek için yazım denetimi ve dilbilgisi kontrol işlevlerinin kullanılması
tavsiye edilir.

9.     Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi makale değerlendirme
sürecini “Çift Kör” hakem
değerlendirmesi politikası ile gerçekleştirir. Bu değerlendirme sürecinde,
hakemler değerlendirme yaptıkları makale ile ilgili yazar bilgilerine, yazarlar
ise makalelerini değerlendirmekte olan hakemlerin bilgilerine ulaşamazlar.

10.
Hakemlerin değerlendirme raporuna göre, editörler
gönderilerin yayına uygun olup olmadığına karar verirler.

11.
Yazarlar Uluslararası
İnsan Çalışmaları Dergisi
makale başvuru politikasına uymakla yükümlüdür.

12.
Uluslararası İnsan
Çalışmaları Dergisi

yılda iki defa yayımlanmaktadır.

13.
Uluslararası İnsan
Çalışmaları Dergisi

makale gönderimi ve değerlendirme sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.

 

 • Dergi Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz. Tıklayın…

   

  YAZIM KURALLARI

  Ø Dergide
  sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır.
  Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

  Ø Dergiye
  gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için
  gönderilmemiş olmalıdır.

  Ø Farklı
  yazı tipi kullananlar, yazı tipini destekleyen fontları makale gönderirken
  editöre mesaj kısmında belirtmeleri gerekmektedir.

  Ø İlgili
  editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir
  dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

  Ø Bilimsel
  çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

  Ø Çalışmanın
  başına, 200 sözcükten az, 300 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve
  yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler
  konulmalıdır.

  Ø Yazılarda
  yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Bu
  bilgiler editöre not olarak iletilmelidir. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından
  makale kabul edildiğinde eklenecektir.

  Ø Yazıların
  bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

  Ø Gönderilecek
  bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait
  birden çok makale yayımlanamaz.

  Ø Çalışmaların
  Haziran sayısı için en geç 15 Haziran Aralık sayısı için en geç 15 Aralık’a
  kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

  Ø Dergide
  yayımlanacak makaleler iThenticate veya turnitin taramasından
  geçirilmektedir. 

   

  APA

  Eğer makaleniz İngilizce ise, bazı
  ifadeleri farklı yazmalısınız. Lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan ek kısmına
  bakın.

   

  APA
  yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim insanlarınca bilimsel
  yazını standardize etmek için geliştirilmiştir.

  Ø Dönem
  ödevlerinde

  Ø Araştırma
  raporlarında

  Ø Deneysel
  çalışmalarda

  Ø Literatür
  derlemesi çalışmalarında

  Ø Teorik
  makalelerde

  Ø Metodolojik
  makalelerde ve Vaka çalışmalarında

  kullanılır.

   

   BİÇİM

   

  Ø Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm
  aralık olmalıdır.

  Ø Garamond 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2
  olmalıdır. (Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi olarak biz 1,15 satır
  aralığı kullanıyoruz.)

  Ø Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

  Ø Yazar adını soyadını baş harfleri büyük olacak
  şekilde yazmalı ve dipnot vererek tekrar adı, soyadı, unvanı, kurumu, bölümü ve
  mail adresini yazmalıdır.

  Ø Üst bilgi olarak soyadı, adı, makalenin adı baş
  harfleri büyük harflerle yazılmalıdır.

  Ø Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı bir
  tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntıyı bitirdiğinizde kaynak vermeyi
  unutmayın (Kaynak, yıl, sayfa numarası).

   

   YAPI

  APA
  stilinde metin bölümlere ayrılmıştır. Ana bölümler sırasıyla:

  Ø Başlık

  Ø Öz/Abstract

  Ø Giriş

  Ø Yöntem

  Ø Sonuçlar

  Ø Tartışma

  Ø Kaynakça

  Ø Ekler

  olarak ayrılmıştır.

   

  BAŞLIK

  Ortalanmış bir şekilde hem
  Türkçe hem de İngilizce başlık tam olarak yalnızca ilk harfleri büyük olacak
  şekilde yazılır.

   

  ÖZ/ABSTRACT

   

  Makalenin
  en az 200 en fazla 300 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce,
  dildeki özet konur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak
  konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe
  (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmelid

  ARA BAŞLIKLAR 

   

  1 indegenerique.be.
  Düzey:
  Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

   

   

  2.  Düzey: Sola yaslanmış, Kalın,
  Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

   

   

  3.  Düzey: Bir tab içeride, Kalın,
  Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.

   

   

  4.  Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri
  kalanı küçük, sonunda nokta var.

   

   

  5.  Düzey:
  Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın
  yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı
  küçük, sonunda nokta var.

   

   

  ATIF (Yazı içinde)

  Metin
  içinde atıf farklı şekillerde yapılabilir:

  Ø Walsh (1998) … aktarmaktadır (s. 108).

  Ø …açmasıdır (Lopez ve Rice, 2006, ss. 13-14).

  Ø Kessler’in …ortamıdır (s. 146).

   

  Uluslararası
  İnsan Çalışmaları Dergisi olarak, metin içi atıflarda yazarların adları ve
  eserin yayım yılıyla beraber, atıf
  yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması
  prensibini benimsiyoruz. Gerek paraphrase (yazarın
  dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan
  alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak)
  sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak
  sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan
  kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) şeklinde
  belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.

   

Atıfın cinsi

Metinde esere yapılan ilk atıf

Metinde aynı esere yapılan diğer
atıflar

Parantez formatında metinde esere
yapılan ilk atıf

Parantez formatında metinde aynı esere
yapılan diğer

atıflar

Bir yazarlı

 

 

Walker
(2007),

Walker
(2007)

(Walker,
2007, s.

(Walker, 2007, s. 9)

 

 

İki yazarlı

 

 

Walker
ve Allen (2004)

Walker
ve Allen

(2004)

(Walker
& Allen, 2004, s. 15)

(Walker & Allen, 2004, s.15)

 

 

Üç yazarlı

 

 

Bradley,
Ramirez, ve Soo (1999)

Bradley
vd. (1999)

(Bradley,
Ramirez, & Soo, 1999. s. 27)

(Bradley vd., 1999, s.27)

 

 

Dört yazarlı

 

 

Bradley,
Ramirez, Soo, ve Walsh (2006)

Bradley
vd. (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh,  2006, ss.

(Bradley vd., 2006, ss.16-17)

 

 

Beş yazarlı

 

 

Walker,
Allen, Bradley, Ramirez, and Soo

Walker
vd. (2008)

(Walker,
Allen, Bradley, Ramirez, & Soo,

(Walker vd., 2008, s. 4)

 

 

Altı veya daha fazla yazarlı

 

 

Wasserstein
vd. (2005)

Wasserstein
vd. (2005)

(Wasserstein
vd., 2005, s. 3)

(Wasserstein vd., 2005, s. 3)

 

 

Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan)

 

 

Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2003)

ASPB
(2003)

(Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003,

s.
5)

(ASPB, 2003, s. 5)

 

 

Yazar grupları (kısaltmasız)

 

 

Ankara Üniversitesi (2005)

 

 

Ankara Üniversitesi (2005)

 

 

(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)

 

 

(Ankara Üniversitesi,
2005, s. 23)

 

 

Aynı parantez içinde birden fazla esere
atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

Aynı yazara ait iki ya
da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen
harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b).

Bunlardan
ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı
kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına
gönderme yapar.

 
Eserin
yazarı belirtilmemişse
alıntı yaparken
eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme
yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih
belirtilir:
 

Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi…

Aile
Eğitim Rehberi
’nde (2008) belirtildiği gibi…

 

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla
yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle
içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün
Yay (2012).

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli
ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık
2000).

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak
esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya
da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan Özcan, 2001, s. 210);
(aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak
bilgilerine yer verilmez.

 

KAYNAKÇA

Çalışma
esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel
görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere
Kaynakça’da yer verilmez.

Ø Eserin son baskısına atıf yapın.

Ø Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer
aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.

Ø DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin.

Kaynakça’yı
iki şekilde oluşturabilirsiniz.
Bizim
tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı
sıfıra inecektir.

 

Microsoft Word’de Otomatik
Olarak

 

 

1.
Makale word’de yazılmaya
başlanmadan önce, “Başvurular
sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2.
“Kaynakları Yönet” kısmına
tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan
kaynaklar tek tek eklenir.

YA DA

 

 

1.
Makaleyi Word’de yazarken,
yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular
sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp
Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan
sekmeden kullandığınız kaynağa ait
bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.

2.    Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı
yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

 

Manuel Olarak

 

 

Kaynaklar
yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser
adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar
kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı
kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde
sıralanır.

1.
Kitaplar

 

 

“Kaynakça”da
sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri,
(parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla
ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden
sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve
eğik harflerle yazılır.

 

             a.
tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın
adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
.
Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün
Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle
küçük şekilde
. Baskı Yeri: Yayınevi.

b.
iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

 

 

İlk
Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı,
İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın
adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
.
Yer: Yayınevi.

c.
gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın
adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
(Gözden geçirilmiş /genişletilmiş x. baskı)
. Baskı Yeri: Yayınevi.

d.
yazarı belirsiz kitaplar

 

 

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel
adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
. (Yıl). Yer: Yayınevi.

e.
iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın
adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
(x.
cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

f.
çeviri kitaplar

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın
adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
.
(Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

g.
derlenmiş bir kitaptaki yazı

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra
(özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
(ss. sayfa numara aralığı).
Baskı Yeri: Yayınevi.

h.
derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra
(özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde
(ss. sayfa numara aralığı).
Baskı Yeri: Yayınevi.

i.
başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında)
bütünüyle küçük şekilde
(ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

2.
Makaleler

 

 

a.
Dergi Makaleleri için:

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca
ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk
Harfi Büyük Şekilde
, Cilt İtalik
Şekilde
(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

3.
Diğer Kaynaklar

 

 

a.
Film

 

 

Yönetmenin
Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi
ismi.

b.
internet kaynakları

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk
kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde.
Erişim
tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c.
yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

 

 

 

Yazarın
Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin
adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel
isim değilse küçük şekilde
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi).
Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

EK

 

İngilizce
yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de
İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

Türkçe                                                  İngilizce

s.                                                            p.

ss.                                                          pp.

Erişim Tarihi
(tarih), (link)                     Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.                                                       Trans.

b.t.                                                          n.d.

vd.                                                          et al.

ve                                                           and

 

Yayımlanmamış
Bitirme Tezi                  Unpublished Dissertation

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi        Unpublished
Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi                 Unpublished
Doctoral Thesis

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi               Unpublished
Expertise Thesis

aktaran                                                     as cited in